لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14516

سلام سلامتی‌ – عشق و حمایت‌های جامعه

191

ما ایرانی‌‌ها که دور و برمون معمولا با وجود خانواده و دوستان شلوغ پلوغ هست شاید متوجه نشده باشیم که همین حمایت‌ها چقدر در سلامت بدن، پیشگیری از بیماریها و بهبودی بعد از بیماریهای جدی اثر دارد. مروری به چند نمونه تحقیق خواهیم داشت.