لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14482

شاید شنیده باشید(۱۳۱) – ق۱- عالم امکان

233

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص عالم امکان