لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14437

پرواز- بقائی تیلکی ق۲

267

ملا رمضان علی پس از آنکه مردم نگذاشتند به محل سکونتش برود به روستایی دیگر نزد آخوندی رفت که قبلا باهم همدرس بودند او هم پس از گفتگو با ملا رمضانعلی بهائی شد که دردسر هر دو شروع شد