لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14430

معماران صلح – باراک حسین اوباما ق۵

174

شرکت باراک اوباما برنده ی نوبل صلح سال ۲۰۰۹ درانتخابات ریاست جمهوری برای رسیدن به این پست برای دومین بار، دوره ی دوم ریاست جمهوری او و برخی سیاست های کلی اوباما در این قسمت از معماران صلح.