لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14420

به دنبال معنا(۵۱) – خواستگاری

191

آقای سماواتی از فربد میخواهد که با او به دیدار یکی از همکارانش بروند