لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14397

زنگ مدرسه(۵) – کودکان محروم از تحصیل

165

ادامه بررسی دورنمای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ در اهمیّت توانمند سازی زنان برای جلوگیری از محرومیّت بچّه ها از تحصیل.