لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14383

شاید شنیده باشید(۱۳۰) – ق۱- حیات جسمانی

173

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص حیات جسمانی