لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14371

زنان در تکاپو – گیسو نیا

271

گیسو نیا، وکیل وفعال حقوق بشر در عرصه بین المللی است. او در حال حاضر فعالیت خود را بر بهبود وضعیت پناهندگان متمرکز کرده است.