لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14370

فصل مشترک – مهاجرین در جامعه میزبان

160

از فرح دوستدار پرسیدیم که چه راهکارهایی برای جذب بهتر مهاجرین در جامعه میزبان وجود دارد؟