لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14358

آینه – استفاده ابزاری

135

دراین برنامه آینه آرش بحث جالبی رو در ارتباط با توجیه وسیله برای رسیدن به هدف مطرح میکند.