لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14357

آموزه‌های نو – ف۱ ق۱۷

186

مرور مقالۀ ” رقابت، روحانیت، و پیشرفت»، نوشتۀ جِلاینا پامر و مقاله «آیا رنج‌کشیدن می‌تواند منصفانه و متناسب باشد؟»، نوشته مارکو اُلیویرا.