لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14346

حرف امروز- اطاعت از حکومت

132

اطاعت از حکومت تا آنجائی انجام میشود که یک فرد بهائی مجبور به زیر پا گذاشتن عقایدش نشود.