حرف امروز- اطاعت از حکومت

82

اطاعت از حکومت تا آنجائی انجام میشود که یک فرد بهائی مجبور به زیر پا گذاشتن عقایدش نشود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14346