لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14345

پرواز- بقائی تیلکی ق۱

129

ملا رمضان علی بقائی تیلکی پس از ایمان یه آیین بهائی تصمیم گرفت خبر خوش ظهور آیین جدید را به شیخ علی آخوند بزرگ محلشان برساند….. پس از آ ن درد سر هایش آغاز گردید.