لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14302

زنگ مدرسه(۴) – کودکان محروم از تحصیل

150

سند چشم انداز سال ۱۴۰۴خورشیدی در راستای برنامه های دولت برای کودکان محروم از تحصیل.