لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14266

شاید شنیده باشید(۱۲۹) – ق۱

101

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء