لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14248

آموزه‌های نو – ف۱ ق۱۶

156

مرور مقالۀ «چیزی به نام بخت وجود ندارد»، نوشتۀ کی‌تی رومن و مقاله «نظام اعتماد»، نوشته بارون هارپر