لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14224

به دنبال معنا(۴۹) – جشن تولّد

154

در جشن تولد سعید بحث داغی بین دوستان شرکت کننده در میگیرد