لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14210

به دنبال معنا(۸) – حقوق زن

179

به پیشنهاد دستان قرار می شود بخشی از پروژه به مسئله حقوق زنان اختصاص پیدا کند.
شبنم شکیلا را میبیند و ظاهراً شکّ او به سعید برطرف میشود.