لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14205

به دنبال معنا(۵) – تأثیر دعا

193

آقای سماواتی سکته میکند و فربد او را به بیمارستان منتقل میکند ، سعید و شایان و دستان به بیمارستان میروند و بین آنها در باره تأثیر دعا بحث میشود.