لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14202

به دنبال معنا(۴) – تلافی – انتقام

404

سودابه ماجرایش را برای دستان و شایان تعریف میکند و از خودش دفاع کرده وآنها را به کمک میطلبد.
در جشن پایان تحصیلی همگی خوشحالند و کتا بها و جزوه هاشون رو به هوا پرتاب میکنند.