لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14150

آموزه‌های نو – ف۱ ق۱۵

111

مصاحبه با گویا زمانی دربارۀ مقاله­اش با عنوان «روحانیت و زیبایی»