لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14145

خبرنگار- تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی- بخش پایانی

202

گفتگو با دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات جمعی