لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14139

حرف امروز- راههای تحقّق صلح جهانی ق۱

250

در طبیعت قانون تنازع بقا حاکم است ولی انسان اسیر طبیعت نیست و نباید باشد.