لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14129

به دنبال معنا(۴۸) – انتخاب

293

سودابه و شبنم وارد مباحث مذهبی میشوند و سودابه به شبنم شک میکند.