لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14122

معماران صلح – باراک حسین اوباما ق۲

327

زندگی سیاسی اوباما؛ دوران سناتوری در این قسمت از معماران صلح. با هومن عبدی همراه شوید.