لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14121

کافه گپ – مهاجرت ق۱

202

در این قسمت پارسا فنائیان برای اولین بار با آقای جمشید آرانی صحبت خواهد کرد. مفهوم و دلیل مهاجرت به طور کلی چیست؟ دلیل مهاجرت بهائیان چیست؟