لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14077

زنان در تکاپو – شیدا ونس

285

شیدا ونس، وکیل است و در کشور های مختلف در جهت حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند فعالیت کرده است.