لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14062

آینه – نام گذاری

115

آیا همان دقتی که در نام گذاری فرزندانمان داریم برای تربیت و تعالی آنها هم داریم؟