لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14047

سلام سلامتی‌ – امید و امیدواری

255

امید حالت مثبت یک شخص در برخوردش با مسائل و چالش‌های زندگیست. بدون امید، ما اراده به زندگی‌ را از دست میدیم. در یک مطالعه کلینیکی بر روی دانش جویان دانشگاه هاروارد رابطه امیدواری و سلامت بدن را نشان دادند.