لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14046

گفت‌وگو – جایگاه انسان

204

آیا با نفی خدا، انسان میتواند عزت و آزادی خود را بدست بیاورد؟ کرامت انسانی در چیست؟ در این گفت‌وگو دکتر نادر سعیدی، فیلسوف بهائی و استاد جامعه شناسی، این پرسش‌ها را مورد بررسی قرار میدهد.