لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14041

خبرنگار- تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – ق۱

312

گفتگو با دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات