لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14035

حرف امروز- اقتصاد و تعدیل معیشت

246

نظر دیانت بهائی در باره‌ اقتصاد و تعدیل معیشت.