لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14034

پرواز- میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب ق۲

330

عندلیب درلاهیجان پس از بهائی شدن مشکلاتش آغاز شد. با درویشی که هرروز جلوی دکان پارچه فروشی اش می آمد و به مقدسات او اهانت می کرد درگیر شد ومیله اندازه گیری پارچه را در دهان او فروکرد.