لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14013

زنگ مدرسه(۲) – کودکان بدون شناسنامه

121

یکی از مسائل پنهانی است که به وضعیّت با سوادی در کشور لطمه میزند.