لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14012

لفظ و معنا(۱۴) – خرافات ق۴

121

چه باید کرد که گرفتار خرافات نشویم و موضوعاتی دیگر درباره‌ی موضوع خرافات موضوع این هفته‌ی برنامه‌ی لفظ و معناست.