فصل مشترک – حقوق اقلیت

84

پرداختن به حقوق دگر اندیشان در جامعه امروز ایران یک ضرورت است یا بحثی‌ غیر ضروری؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13993