لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13993

فصل مشترک – حقوق اقلیت

191

پرداختن به حقوق دگر اندیشان در جامعه امروز ایران یک ضرورت است یا بحثی‌ غیر ضروری؟