لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13978

آموزه های نو – ف۱ ق۱۳

210

مرور مقالۀ «آیا خدا همه جا حاضر است؟»، نوشتۀ برکلی چرچیل و مقاله «هدف از زندگی چیست؟»، نوشته آندریا سالیناس.