لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13962

حرف امروز- دیوان داوری بین المللی

228

برای رسیدن به صلح همگانی مقدّماتی لازم است که باید فراهم گردد