لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13961

پرواز- میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب ق۱

196

عندلیب طلبه و شاعر جوان به آیین بابی مومن شد و وقتی خبر ظهور حضرت بهاالله را شنید به تحقیق پرداخت