لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13930

سلام سلامتی‌ – بخشیدن و اثر آن بر سلامتی‌‌

238

بخشیدن یعنی‌ فرا دیدن از اشتباهات و رها کردن خشم است. در این برنامه نتیجه یک تحقیق را با شما در میان میگذاریم که بر روی ۱۴۰۰ نفر انجام شده و اینکه چگونه بخشش بر روی سلامتی‌ آنها تاثیر گذاشته.