لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13928

بازتاب – مرزبندى ها و تفرقه افکنى ها ق۲

219

دیدار خانم فائزه هاشمى با خانم فریبا کمال آبادى چه روى پنهانى را اشکار کرد؟ چه هراسی را در دل تفرقه افکنان ایجاد کرد؟ درکل چه اتفاقى در جامعه درحال وقوع است که این تابوهاى دیرینه شکسته میشود؟ با وجود همه فشارهاى حکومتى، جامعه چه برخوردى را میتواند با این جدائى و این باورهاى ریشه دار کند؟ در این برنامه شاهرخ کوهستانى به اتفاق دکتر بهروز ثابت استاد دانشگاه و فریبا داوودى مهاجر فعال حقوق بشردرباره این مباحث به گفتگو نشسته اند.