لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13922

زنگ مدرسه(۱) – کودکان محروم از تحصیل

1154

حدود هفت میلیون از بچّه های ما در رده های سنّی ۷ تا ۱۹ سال از تحصیل محرومند.