لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13912

شاید شنیده باشید(۱۲۵) – ق۳

146

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء