لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13910

شاید شنیده باشید(۱۲۵) – ق۲

119

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء