لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13908

شاید شنیده باشید(۱۲۵) – ق۱

104

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء