لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13896

زنان در تکاپو – فریده کیومهر

207

فریده کیومهر، استاد دانشگاه، محقق و بنیان گذار IHERC است. سازمانی که در جهت پیشگیری و مبارزه با خشونت و استفاده از اسلحه اقدامات چشمگیری داشته است.