لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13895

فصل مشترک – مفهوم خدمت

201

از فرح دوستدار پرسیدیم که آئین بهائی چه تحولی‌ در زمینه مفهوم کار و اشتغال پیشنهاد می‌کند؟