لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13885

آموزه های نو – ف۱ ق۱۲

145

مرور مقالۀ «چطور بدانیم مشیّت الهی چیست؟»، نوشتۀ زرین کالدوِل و مقاله «عشق بی‌قید و شرط »، نوشته جنیفر کمپبل