لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13879

دلنوشته ها – ف۱ ق۲

154

دلنوشته‌ی جوانی بهائی از روزی که بهائیان توانستند بعد از ۲۵ سال در کنکور شرکت کنند.