لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13873

پرواز- فاضل مازندرانی ق۵

180

فاضل پس از ایمان به آیین بهائی همیشه مطیع دستورات از سوی حضرت عبدالبها و تشکیلات بهائی بود شهر به شهر و کشور به کشورسفر کرد وآیین الهی را به مردم جهان معرفی کرد.